sme tu pre Vás od roku 1996

kanalizačné a vodovodné siete

úpravne vody

čistiarne odpadových vôd

hydrotechnické a hydraulické výpočty

vodohospodárske stavby

odborné štúdie v problematike vodného hospodárstva

ekologické stavby

skládky odpadov

stavebný dozor